Warning: Use of undefined constant SI_IMAGE_PNG - assumed 'SI_IMAGE_PNG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/260013/virtual/www/domains/estrela.cz/obchodni-podminky-estrela.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /data/web/virtuals/260013/virtual/www/domains/estrela.cz/securimage/securimage.php on line 422
Obchodní podmínky společnosti Estrella Es-Press s.r.o.
NEWSLETTER: vstup pro partnery »
polski slovensky italiano русски deutsch espanol français

Obchodní podmínky společnosti Estrella Es-Press s.r.o.


Obecná ustanovení

Nákupem zboží od společnosti ESTRELLA ES-PRESS, spol. s r.o. (dále jen ESTRELLA), kupující stvrzuje, že přijímá „Všeobecné obchodní podmínky“(VOP). Tyto VOP představují rámcovou dohodu mezi společností ESTRELLA a kupujícím. VOP mají přednost před všemi předchozími verzemi VOP. Všechny výslovné dohody mezi smluvními stranami zůtávají nezměněny. Tyto VOP jsou aplikované bez jakýchkoliv omezení, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně na změně podmínek.

Balení

Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na zboží během dopravy na místo určení.

Ceny

Uvedené ceny je třeba chápat jako ceny EX WORKS v souladu s INCOTERMS 2010, pokud není dohodnuto jinak. ESTRELLA si vyhrazuje právo s privilegium fakturovat ceny zboží podle cen platných v době expedice zboží, pokud není dohodnuto jinak. Naše ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodání

Dodávky budou uskutečněny EX WORKS v souladu s INCOTERMS 2010. Data dodání podléhají rozvrhu dostupnosti. Lhůta pro dodání je stanovena v „Potvrzení objednávky“. Dílčí objednávky jsou povolené a mohou být fakturovány. Pojištění a případné celní poplatky se řídí podle INCOTERMS 2010. Pokud kupující zboží nepřevezme, či vrátí bez přijatelných důvodů, uhradí veškeré náklady spojené s dopravou, pojištěním dopravy a celními poplatky.

Platební podmínky

Platba se má za uskutečněnou, je-li celá částka splatná ve prospěch ESTRELLA, připsána ve prospěch ESTRELLA. Kupující provede platbu podle písemných instrukcí od ESTRELLA, a to buď přímo ESTRELLE, nebo na bankovní účet určený ESTRELLOU. Pokud nejsou faktury zaplaceny včas, ESTRELLA má právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení, který činí 10 % p.a. a aplikuje se na období od data splatnosti faktury do data skutečného zaplacení částky. V případě prodlení plateb má ESTRELLA právo, podle vlastního uvážení, odložit, či zrušit jakékoliv další dodávky, aniž by byl tento krok považován za porušení smlouvy. Kupující nesmí na základě svého protinároku zadržet žádnou platbu za kupní cenu, ani její část. Kupující nesmí odečíst svůj protinárok od kupní ceny bez výslovného souhlasu ESTRELA.

Výhrada vlastnického práva

ESTRELLA si ponechá vlastnické právo k veškerému dodanému zboží do zaplacení všech plateb za zboží. Kupující má povinnost takové zboží uchovávat odděleně od ostatního zboží. Bez ohledu na předchozí ustanovení přechází nebezpečí u zboží na kupujícího okamžikem dodání zboží. Kupující je oprávněn za normálních obchodních okolností zboží prodávat. Jakékoliv tržby, vyplývající z tohoto prodeje, kupující podrží ve prospěch ESTRELLA odděleně od svých ostatních peněžních prostředků do zaplacení všech plateb za zboží.

Licence a povolení

Pokud jsou k navázání, či udržení obchodního vztahu potřebné jakékoliv licence, či jiná povolení od státních úřadů, ta smluvní strana, která má sídlo ve státě, který tyto prostředky požaduje, zařídí licence či povolení, pokud není zákony dané země stanoveno jinak. Pokud strana, povinná toto zařídit nesplní tento požadavek, druhá strana má právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu do plné výše škody, utrpěné v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

Nároky a záruka

ESTRELLA kontroluje, zda veškeré zboží, které má být dodáno kupujícímu je bez závad, a to před expedicí zboží. Kupující je povinen okamžitě po obdržení pečlivě zkontrolovat zboží, zda nemá vady a zda není v rozporu s objednávkou. Jakékoliv nároky pro zjevné vady zboží, či nesrovnalosti ve zboží, musí být oznámeny ESTRELLE do 14 dnů od data doručení zboží. Nároky musí být vzneseny písemně v dopise a musí být podpořeny detailním popisem a relevantními dokumenty. Pokud jsou stvrzeny vady zboží, kupující přiloží, na žádost ESTRELLY, vadné zboží v originálním obalu, či spolu s originálním obalem. Pokud jsou vzneseny nároky pro vady zboží a jsou dobře podloženy a ESTRELLA nárok uzná, ESTRELLA má povinnost odstranit tyto vady. Pokud tak neučiní, kupující má právo požadovat, podle své úvahy, buď snížení ceny, nebo náhradu zboží. Pokud jsou vzneseny nároky pro chybějící zboží a ESTRELLA nárok uzná, ESTRELLA buď dodá zboží, nebo vydá dobropis ve prospěch kupujícího, a to podle výběru kupujícího. ESTRELLA nepřebírá žádné další garance, či závazky, pokud to není výslovně ujednáno ve smlouvě.

Odpovědnost a náhrada škody

Odpovědnost ESTRELLY je omezena na škody na zboží jako takovém. ESTRELLA nikdy neodpovídá za jiné škody, pokud její odpovědnost není výslovně stanovena zákonem pro případ bezohledného jednání a nebo hrubé nedbalosti. V tomto případě kupující nese důkazní břemeno. Neoprávněná úprava, nerespektování poskytnutých instrukcí a podaných informací, či nerespektování běžného užívání výrobku a nebo jiné nesprávné užití zboží, zbavuje ESTRELLU jakékoliv odpovědnosti.

Vyšší moc

V případě okolností, které v době podpisu smlouvy nemohly být předpokládány a které brání uskutečnění smluvních povinností ESTRELLY, má ESTRELLA právo pozdržet splnění povinností do doby obnovení normálních obchodních podmínek. Pouze tyto události, kterým ESTRELLA nemohla zabránit, případně je odvrátit, jako např. války, revoluce, stávky, přírodní katastrofy, opatření státních orgánů a nedostatek, či výpadek dodávky energií a materiálů, které nebyly způsobeny ESTRELLOU, jsou považovány za případy vyšší moci.

Závěrečná ustanovení

ESTRELLA si vyhrazuje právo změnit „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP), a to kdykoliv, na základě vlastního uvážení. Při výkladu vztahu mezi smluvními stranami se použije české právo. Smluvní strany se zavazují, pokusit se dosáhnout smírného řešení sporů, které z tohoto vztahu mohou vzniknout. Pokud smírného řešení nemůže být dosaženo, strany souhlasí, že spor bude řešen u Arbitrážního soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Strany prohlašují, že rozhodnutí dosažené Arbitrážním soudem bude oběma stranami uznáno jako konečné a závazné. V případě jakéhokoliv sporu, vedoucí k uplatnění této dohody, strana, která ve sporu vyhraje, zaplatí veškeré náklady sporu.

AKTUALITY
Estrela Neon BONDELI

mapka


Návody z es-O Beads

Návody z es-O Beads


Návody z Infinity Beads

Návody z Infinity Beads


Návody z es-O Beads

Návody z es-O Beads


Estrela NEON v projektu
ELIVICK UV

Estrela NEON v projektu ELIVICK UV


přejít na stranu aktualit

mapkaFacebook
Instagram
YoutTube
LinkedIn
Copyright © 1990 - 2024
ESTRELLA ES-PRESS s.r.o.
All rights reserved
ESTRELLA ES-PRESS s.r.o.

Prezentace vytvořena:
© FGK design